Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) op onze school bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Samen hebben zij de bevoegdheid om advies te geven dan wel in te stemmen met beleidsvoorstellen. Zaken waarover de directie advies moet vragen aan de MR zijn bijvoorbeeld de begroting, bij nieuwbouw of verbouwingen van de school en het vakantierooster. Ook worden besluiten genomen waarvoor de instemming van de MR nodig is. Voorbeelden hiervan zijn het schoolplan, de vrijwillige ouderbijdrage en de regels op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Als er een vacature is binnen de MR dan wordt dit bekend gemaakt via de wekelijkse nieuwsbrief. Belangstellenden kunnen zich dan aanmelden bij de voorzitter van de MR. Heeft zich één geschikte kandidaat aangemeld dan wordt deze benoemd tot lid van de MR. Is er meer dan één geschikte kandidaat dan volgen er verkiezingen. Ouders hebben zo inspraak over de personen die alle ouders vertegenwoordigen in de MR. Leden hebben gedurende 3 jaar zitting. Zij behartigen de belangen van zowel personeel, ouders en leerlingen. Voor opmerkingen en/of suggesties kunt u mailen naar mr.pr@skovv.nl

De leden van de MR 2023-2024 zijn:

 

  • Richard Reijmes
  • Wilco van Ooijhuizen
  • Alie Dijkstra
  • Suzanne de Kort
  • Marloes van Laar
  • Plien Nooij